Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия

obshtina-belica-proekt-tgs-makedonia3
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници. Кампанията е част от проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония. Партньор на община Белица е македонската община Зърновци.

Възобновяемата енергия представлява използването на слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите и геотермалната енергия за производството на електричество. Увеличаването дела на електроенергията от тези източници е част от Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

Природните условия в трансграничния район позволяват използването на алтернативни източници за справянето с местните енергийни нужди. Такива източници са в изобилие в района и биха ускорили икономическата активност чрез стартирането на нови предприемачески инициативи във ВЕИ проекти. Ползите от развитието на електропроизводството от ВЕИ включват още ограничаване на замърсяването на околната среда и намаляване на разходите за здравеопазване. Към това може да се добави и възможността за вътрешна енергийна независимост на региона.

Алтернативните енергийни източници, които могат да бъдат оползотворявани в община Белица, включват биомаса (т.е. производство на електрическа енергия от дървесина и дървесни отпадъци, от твърди селскостопански отпадъци и от газ метан), вятърна енергия и водна енергия. Привличането на инвестиционен интерес към тези източници е цел за общината. Проектът се явява логично продължение и допълнение към други проекти, финансирани или съфинансирани от Европейския съюз и изпълнени от Община Белица. Пример за такъв проект е BG 2005/017-456.01.05 „Алтернативна енергия за устойчиво развитие”, съфинансиран от Програмата за добросъседство между Република България и Бивша Югославска Република Македония 2005 на ЕС – Схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Pin It

About admin

Check Also

Часовници Emporio Armani

Черен петък на часовници Emporio Armani

Във вълнуващата комбинация от елегантност, прецизност и модерен дизайн, часовниците Emporio Armani се нареждат сред …

0
0
0
0
0